HMS Årsstämma 2020 

 

 

Årsstämma i HMS Networks AB (publ) hölls torsdagen den 23 april 2020 klockan 10.30 i bolagets lokaler, Stationsgatan 31, i Halmstad.

Inspelat anförande från VD Staffan DahlströmFörhandsröstning

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt deltagande i enlighet med kallelsen, använda ett formulär för förhandsröstning som kommer att finnas tillgängligt på HMS hemsida www.hms-networks.com senast en vecka före stämman. 

  • Förhandsröstningsformuläret ska skickas till HMS per e-post till groupfinance@hms.se eller per post till HMS Networks AB, ”HMS Networks AB:s årsstämma”, Box 4126, 300 04 Halmstad.
  • Förhandsröstningsformuläret måste vara HMS tillhanda senast tisdagen den 21 april 2020, före kl. 12.00.

Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsrösten ogiltig.


Åtgärder för att minska risk för smittspridning

I centrum för HMS står omsorgen om bolagets anställda och aktieägare liksom deras möjlighet att på årsstämman utöva sina rättigheter som aktieägare.

Mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten höjt risknivån för smittspridning i Sverige avseende det nya coronaviruset, avser HMS att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman den 23 april 2020. Målsättningen är att minska risken för smittspridning genom att hålla en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, genom bland annat följande åtgärder:
 

  • Inregistrering först från kl. 10.00
  • Ingen förtäring eller dryck och inga giveaways kommer att erbjudas
  • Bolagets vd kommer inte hålla något anförande men vara tillgänglig för frågor, under dagen kommer ett inspelat anförande publiceras på bolagets webbplats
  • Antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas
  • Stämman kommer att minimeras i tid, dock utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter


Aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp bör inte deltaga, utan uppmanas rösta via ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.hms-networks.com.

HMS följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att publicera uppdaterad information på hemsidan inför årsstämman.

 

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fredagen den 17 april 2020, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 17 april 2020, gärna före klockan 16.00.

Anmälan ska ske via telefon 035-17 29 00, skriftligen till HMS Networks AB, "HMS Networks AB:s årsstämma", Box 4126, 300 04 Halmstad eller på www.hms-networks.com. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) anges.

 

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, om inte en längre giltighetstid anges i fullmakten (högst fem år). Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före stämman insändas till HMS Networks AB ", HMS Networks AB:s årsstämma", Box 4126, 300 04 Halmstad. Blankett för fullmakt finns att hämta på HMS hemsida www.hms-networks.com och på bolagets huvudkontor.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden fredagen den 17 april 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

 
Anmäl ett ärende

Aktieägare som önskar lämna förslag till HMS valberedning kan göra det via e-post till: valberedning@hms.se eller med brev till adressen: HMS Networks AB, Att: Valberedningen, Box 4126, 300 04 Halmstad, senast den 1 februari 2020.

Anmälda ärenden kan tas upp på årsstämmans dagordning endast om de dels är ägnade för beslut av bolagsstämman och dels har anmälts i tid.

 

Mötesprotokoll

FilVersionStorlekLadda ner
HMS Årsstämma 2020 Protokoll 266,46 KB Ladda ner
HMS Årsstämma 2019 Protokoll 272,02 KB Ladda ner
HMS Årsstämma 2018 Protokoll 290,34 KB Ladda ner
HMS Årsstämma 2017 Protokoll 448,38 KB Ladda ner
HMS Årsstämma 2016 Protokoll 2,25 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2015 Protokoll 2,27 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2014 Protokoll 2,26 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2013 Protokoll 2,33 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2012 Protokoll 1,78 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2011 Protokoll 1,73 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2010 Protokoll 88,87 KB Ladda ner
HMS Årsstämma 2009 Protokoll 1,05 MB Ladda ner
HMS Årsstämma 2008 Protokoll 350,65 KB Ladda ner

 

Kallelse till årsstämma

FilVersionStorlekLadda ner
Formulär för förhandsröstning 240,84 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2020 246,27 KB Ladda ner
Fullmakt 2020 113,73 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2019 196,10 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2018 508,93 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2017 161,51 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2016 157,13 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2015 351,81 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2014 166,25 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2013 151,29 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2012 156,57 KB Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2011 128,09 KB Ladda ner

 

Stämmohandlingar

FilVersionStorlekLadda ner
B1 Förslag till dagordning 2020 63,47 KB Ladda ner
B2 - Styrelsens yttrande rörande förslag om vinstutdelning 2020 112,95 KB Ladda ner
B3 - Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2020 78,01 KB Ladda ner
B4 - Ledamöters uppdrag i andra företag 2020 100,56 KB Ladda ner
B5 - Riktlinjer för erstättning till ledande befattningshavare 2020 132,75 KB Ladda ner
B5b - Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering 2020 111,66 KB Ladda ner
B6 - Bemyndigande om nyemission av aktier 2020 110,83 KB Ladda ner
B7 - Styrelsens fullständiga förslag till Aktiesparprogram för samtliga anställda (2021-2024) 2020 137,93 KB Ladda ner
B7b - Styrelsens yttrande 19 kap 22 § 2020 112,59 KB Ladda ner
B8 - Förslag till ändring av bolagsordningen 2020 136,99 KB Ladda ner
Revisorsyttrande avs ersättningar till led befattningshavare 515,14 KB Ladda ner

 

Stämmokommunikéer

FilVersionStorlekLadda ner
HMS Stämmokommuniké 2020 179,45 KB Ladda ner
HMS Stämmokommuniké 2019 178,09 KB Ladda ner
HMS Stämmokommuniké 2018 320,93 KB Ladda ner
HMS Stämmokommuniké 2017 87,90 KB Ladda ner
HMS Stämmokommuniké 2016 221,18 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2015 97,65 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2014 97,14 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2013 95,84 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2012 86,53 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2011 125,58 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2010 199,34 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2009 135,76 KB Ladda ner
HMS Stammokommunike 2008 113,19 KB Ladda ner